Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Kontakt

                      

DOBRE,BEZPIECZNE,PARTNERSKIE

CZYNNE W DNI POWSZEDNIE   od godz. 6°° - 17°°

Dane adresowe

                       16-300 AUGUSTÓW

                        UL. WARYŃSKIEGO 57

                TEL.(087) 643 24 82     FAX(0876435810)

                      e-mail:przedszkole_nr_1@post.pl

                                                    https://www.facebook.com/       

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – formularz kontaktowy

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie.Dane kontaktowe administratora:
 2. Adres: ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów
 3. Telefon: (87) 643 24 82
 4. E-mail: przedszkole_nr_1@post.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt.itrs@gmail.com 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust.1 lit. a RODO w sytuacjach takich jak obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i osobamifizycznymi oraz obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż 3 lata od daty ich wprowadzenia.
 3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, że Administrator danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne tj. hosting pocztowy i strony internetowej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 klauzuli.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Deklaracja dostępności

 

Strona internetowa Przedszkola Nr 1

 

im.Akademia Bystrzaka w Augustowie

 

Przedszkole Nr1 im.Akademia Bystrzaka w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Strona internetowa Przedszkola Nr1 im.Akademia Bystrzaka w Augustowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Rybek

E-mail: przedszkole_nr_1@post.pl

Telefon: 876432482

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 1 im.Akademia Bystrzaka w Augustowie

Adres: 16-300 Augustów ul.Waryńskiego 57

E-mail: przedszkole_nr_1@post.pl

Telefon: 876432482

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Aby wejść do budynku należy pokonać 5 stopni oraz drzwi otwierane ręcznie .Budynek nie posiada podjazdu.

2.Budynek jest dwupoziomowy.Na piętro można dostać się klatką schodową .Brak windy.

  W korytarzach są wydzielone  strefy kontroli.

3.W bliskiej odległości przedszkola znajduje się  parking ale nie ma tam wydzielonego miejsca dla osoby

   niepełnosprawnej.

4.Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

5.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

brak

Inne informacje i oświadczenia

brak

 

 

 

Adres

Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Waryńskiego 57, Augustów 16-300

Kontakt

telefon: 0876432482
e-mail: przedszkole_nr_1@post.pl

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.