Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Rada Rodziców

 
 
Plan pracy Rady Rodziców
na rok szkolny 2015-2016 przedszkola  nr 1 w augustowie
 
Zadania i sposób ich realizacji
 
Osoba odpowiedzialna
Osoba współodpowiedzialna
Termin realizacji
 
Uwagi
I. Organizacja pracy rady rodziców.
       Organizacja zebrania ogólnego rodziców.
dyrektor
wrzesień
 
       Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i wybór przedstawicieli do rady rodziców.
dyrektor
wychowawczynie grupy
wrzesień
podczas I zebrania
       Organizacja pierwszego zebrania rady rodziców.
dyrektor
przewodniczący rady rodziców
październik/listopad
 
II. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców
1. Przedstawienie  Regulaminu działania rady rodziców.
przewodniczący rady rodziców
 
październik/ listopad
 
2.Zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców.
 
październik / listopad
 
3. Przedstawienie  i zatwierdzenie Planu finansowego Rady Rodziców.
 
 
 
 
III. Współpraca rady rodziców z dyrektorem.
       Wyrażanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego.
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
cały rok
w przypadku otrzymania wniosku
       Opiniowanie  planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
listopad /grudzień
 
3.   Pomoc   finansowa   w   zakupie   pomocy   dydaktycznych                             
      i   zabawek ( 25 % składek )
skarbnik
dyrektor
cały rok
 
4.    Pomoc   w wzbogacaniu   kącików     tematycznych    w   salach,   
        poprzez przynoszenie zabawek w dobrym   stanie   do użytku   
        przedszkola   zakup   materiałów dekoracyjnych.
 
Rady grupowe
dyrektor
cały rok
 
5 . Wzbogacanie kącików książki -zasilanie kącika wymiany książek w
      pozycje książkowe z domowej biblioteczki, uczestniczenie w akcji Cała
     Polska czyta dzieciom
Wszyscy rodzice
dyrektor
Cały rok szkolny
 
6.    Pomoc w   zorganizowaniu   wycieczek   i   pikników  oraz innych imprez
      przedszkolnych.
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
Wg. harmonogramu
 
7. Pomoc   w   zorganizowaniu   konkursów   wg. planu rocznego    
     przedszkola   (zakup   nagród )
       -ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE
 
skarbnik
dyrektor
Wg. harmonogramu
 
IV. Współpraca rady rodziców z radą pedagogiczną.
       Uchwalenie programu wychowawczego przedszkola.
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
wrzesień
 uchwalone i zatwier.
       Uchwalenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska.
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
wrzesień
Programy uchwalone i zatwierdzone
       Pomoc w realizacji zadań   planu   rocznego przedszkola
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
cały rok
W miarę potrzeb
       Czynne włączanie się w życie przedszkola poprzez realizowanie zadań statutowych przedszkola oraz uprawnień i obowiązków zapisanych w regulaminie pracy Rady Rodziców
Rady grupowe
Rada pedagogiczna
cały rok
Wg. potrzeb
V. Udział rady rodziców w funkcjonowaniu przedszkola.
       Pomoc w wykonywaniu drobnych prac remontowych.
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
cały rok
 
       Pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie trwania uroczystości i wycieczek.
przewodniczący rady rodziców
wychowawczynie grup
cały rok
 
       Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ulepszenie bazy przedszkola.
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
cały rok
Darowizny na cele zaspokojenia potrzeb przedszkola
VI. Udział rady rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych.
       Pasowanie na przedszkolaka
 
 
listopad
 
       Dożynki przedszkolne ,Dzień Edukacji Narodowej
 
 
październik
 
       Zabawa andrzejkowa
 
 
listopad
 
       Mikołajki
 
 
grudzień
 
       Spotkanie Wigilijne
 
 
grudzień
 
       Bal karnawałowy
 
 
18 styczeń
500 zł
       W karnawale tańczą lale-dzień tańca w przedszkolu
 
 
luty
 
       Dzień Wiosny
 
 
 marzec
 
       Dzień Rodziny
 
 
maj
 
    Dzień Dziecka
 
 
czerwiec
 
    Pożegnanie sześciolatków
 
 
czerwiec
 
    Turniej Zdrowia
 
 
czerwiec
 
    Inne – wg uznania przedszkola
 
 
 
( harmonogram)
 
 
 
 
 
 
VII. Pozyskiwanie środków finansowych.
       Organizacja dochodowych imprez (festyny, kiermasze).
przewodniczący rady rodziców
rady oddziałowe
cały rok
 
       Inne formy. np. akcje na cele charytatywne
Przewodniczący rady rodziców
Rady oddziałowe ,dyrektor i osoby koordynujące akcje
cały rok
formy przyjęte w przedszkolu
       Pomoc rodziców w znalezieniu sponsorów dla potrzeb przedszkola
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
Cały rok
 
       Bieżące monitorowanie wpłat dobrowolnych składek rodziców.
przewodniczący rady rodziców
skarbnik rady rodziców
cały rok
 
                                    
Zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu ……………………………..                                Przewodniczący Rady Rodziców