Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Rada Rodziców

 
 
 

Plan pracy Rady Rodziców  na rok szkolny 2023-2024  Przedszkola  nr 1 im. Akademia Bystrzaka  w Augustowie

 

Zadania i sposób ich realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

Osoba współodpowiedzialna

Termin realizacji

 

Uwagi

I. Organizacja pracy rady rodziców.

 1. Organizacja zebrania ogólnego rodziców.

wicedyrektor ZSP nr4

wrzesień

 

 1. Przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i wybór przedstawicieli do rady rodziców.

wicedyrektor ZSP nr4

wychowawczynie grupy

wrzesień

podczas I zebrania

 1. Organizacja pierwszego zebrania rady rodziców.

wicedyrektor ZSP nr4

przewodniczący rady rodziców

październik

 

II. Zebranie organizacyjne Rady Rodziców

1. Przedstawienie  Regulaminu działania rady rodziców.

przewodniczący rady rodziców

 

październik

 

2.Zatwierdzenie Planu pracy rady rodziców.

 

październik

 

3. Przedstawienie  i zatwierdzenie  Planu finansowego Rady Rodziców.

 

 

październik

 

III. Współpraca rady rodziców z wicedyrektorem ZSP nr4

 1. Wyrażanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego.

przewodniczący rady rodziców

wicedyrektor ZSP nr4

cały rok

w przypadku otrzymania wniosku

 1. Opiniowanie  planu finansowego składanego przez dyrektora ZSPNr4.

przewodniczący rady rodziców

wicedyrektor ZSP nr4

listopad /grudzień

 

3.   Pomoc   finansowa   w   zakupie   pomocy   dydaktycznych                             

      i   zabawek  ( 25 %  składek  )

skarbnik

wicedyrektor ZSP nr4

cały rok

 

4.    Pomoc   w  wzbogacaniu    kącików     tematycznych    w   salach,   

        poprzez przynoszenie zabawek w dobrym   stanie   do użytku   

        przedszkola   zakup   materiałów  dekoracyjnych.

 

Rady grupowe

wicedyrektor ZSP nr4

cały rok

 

5 .  Wzbogacanie kącików książki  -zasilanie kącika wymiany książek w

      pozycje książkowe z domowej biblioteczki, uczestniczenie w akcji Cała

     Polska czyta dzieciom

Wszyscy rodzice

wicedyrektor ZSP nr4

Cały rok szkolny

 

6.    Pomoc  w   zorganizowaniu   wycieczek   i   pikników  oraz innych imprez

      przedszkolnych.

przewodniczący rady rodziców

wicedyrektor ZSP nr4

Wg. harmonogramu

 

7.  Pomoc   w   zorganizowaniu   konkursów   wg. planu  rocznego    

     przedszkola   (zakup   nagród )

     

 

skarbnik

wicedyrektor ZSP nr4

Wg. harmonogramu

 

IV Współpraca rady rodziców z radą pedagogiczną.

1.Pomoc  w  realizacji  zadań   planu   rocznego  przedszkola .

przewodniczący rady rodziców

wicedyrektor ZSP nr4

cały rok

W miarę potrzeb

2.Czynne włączanie się w życie przedszkola poprzez realizowanie zadań statutowych przedszkola oraz  uprawnień  i obowiązków zapisanych w regulaminie pracy Rady Rodziców

Rady grupowe

Rada pedagogiczna

cały rok

Wg. potrzeb

V. Udział rady rodziców w funkcjonowaniu przedszkola.

 1. Pomoc w wykonywaniu drobnych prac remontowych.

przewodniczący rady rodziców

wicedyrektor ZSP nr4

cały rok

 

 1. Pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie trwania uroczystości i wycieczek.

przewodniczący rady rodziców, rady grupowe

wychowawczynie grup

cały rok

 

 1. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na ulepszenie bazy przedszkola.

przewodniczący rady rodziców, rady grupowe

wicedyrektor ZSP nr4

cały rok

Darowizny na cele zaspokojenia potrzeb przedszkola

VI. Udział rady rodziców w organizowaniu imprez przedszkolnych.

 1. Pasowanie na przedszkolaka

 

 

listopad

 

 1. Mikołajki

 

 

grudzień

 

 1. Spotkanie Wigilijne

 

 

grudzień

 

 1. Bal karnawałowy

 

 

Styczeń/luty

 

 1. Dzień Wiosny

 

 

marzec

 

 1. Dzień Rodziny

 

 

maj

 

 1. Dzień Dziecka

 

 

czerwiec

 

 1. Pożegnanie sześciolatków

 

 

czerwiec

 

 1. Turniej Zdrowia

 

 

czerwiec

 

 1. Inne – wg potrzeb  przedszkola

 

 

 

( harmonogram)

VII. Pozyskiwanie środków finansowych.

 1. Organizacja dochodowych imprez (festyny, kiermasze).

przewodniczący rady rodziców

rady oddziałowe

cały rok

 

 1. Inne formy. np. akcje na cele charytatywne

Przewodniczący rady rodziców

Rady oddziałowe ,dyrektor i osoby koordynujące akcje

cały rok

formy przyjęte w przedszkolu

 1. Pomoc rodziców  w znalezieniu sponsorów  dla potrzeb przedszkola

przewodniczący rady rodziców

wicedyrektor ZSP nr4

Cały rok

 

 1. Bieżące monitorowanie wpłat dobrowolnych składek rodziców.

przewodniczący rady rodziców

skarbnik rady rodziców

cały rok

 

                                    

 
 
 
                                    
Zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu …02.10.2023…………………………..